TV3 Play logo
TV3 Play logo

TV Play Üldtingimused

Ülevaade

TV Play on internetipõhine teenus, mida pakutakse tellimuspõhise või abonenditeenusena ning mida saab kasutada registreeritud seadmete kaudu („Teenus“). Teenus annab juurdepääsu teleseriaalidele, filmidele, spordisündmustele, lineaarsetele kanalitele, otseülekannetele ja järelvaatamise võimaluse spordiga seotud sisu osas ning muule sisule erinevate pakettidena video formaadis voogülekandena või võimalusel off-line režiimis. Saadavalolevate pakettide kohta saab uusimat teavet veebilehelt tvpaly.ee ja rakendusest TV Play (siin ja edaspidi nimetatud kollektiivselt „Veebileht“).

Meist

Teenust pakub AS TV Play Baltics („TV Play“, „Meie“). Oleme Eestis registreeritud äriregistri koodiga 10308880, aadress: Peterburi tee 81, 11415 Tallinn, Eesti. Kuulume Bite Group („Bite“) kontserni. Bite Group on Leedu telekommunikatsiooniettevõte, kelle tütarettevõtted Eestis on All Media Eesti AS (TV3), Against All Odds OÜ, Smart AD OÜ, Mediainvest Holding AS, Buduaar Meedia OÜ, AS TV Play Baltics.

Kasutustingimused

Käesolevad Üldtingimused (koos nendes nimetatud dokumentidega) kohalduvad kõigile Teenuse kasutajatele ja on neile õiguslikult siduvad. Enne Teenuse kasutamist peate käesolevad Üldtingimused läbi lugema ja need aktsepteerima. Teenust kasutades nõustute käesolevate Üldtingimustega ja järgite neid. Kui Te käesolevaid Üldtingimusi mis tahes hetkel ei aktsepteeri või neid järgida ei suuda, siis ei ole Teil õigust Teenust kasutada. Te saate Üldtingimusi igal ajal lugeda Veebilehe sektsioonis https://tvplay.tv3.ee/help/terms-conditions.

TV Play või tema partner võib kliendiga sõlmida Teenuse kasutamiseks eraldi lepingu ("Leping").

Kui omandate Teenusele juurdepääsu osana teisest TV Play või tema partnerettevõtte poolt osutatud Teenusest, siis võivad kohalduda teistsugused tingimused seoses käesolevate Üldtingimuste jagudega „Teenusele juurdepääs ja Teenuse kasutamine„, „Seadmed, süsteem ja ühendus“, „Maksed”, „Tasu ja pakettide muutused“, „Tasude muutused“, „Muudatused“, „Tugi“, „Abonendi automaatne pikendamine“, „Teie poolne lõpetamine“, „Taganemisõigus“ ja „Kogu kokkulepe“. Seda peaksite oma teenusepakkuja käest eraldi üle küsima.

Teenusele juurdepääs ja Teenuse kasutamine

Teenusele saate juurdepääsu alljärgnevalt:

 • sõlmides igakuise abonemendi, valides ühe või mitu paketti ja makstes igakuise ettemakse („Abonemenditasu“), kuni Te abonemendi lõpetate. Iga kuud, mil Te olete Teenuse kasutajaks registreerunud, makstes Abonemenditasu, nimetatakse „Abonemendiperioodiks“; või
 • tehes ühekordse makse, et saada juurdepääs tellimuspõhisele sisule, mille puhul makstakse iga vaatamise eest („Ühekordne Makse“).

Teenusele juurdepääsu saamiseks peate:

 1. olema vähemalt 18-aastane, et endale konto registreerida;
 2. olema Eesti („Regioon“) resident. Registreerimise hetkel ning lepingu pikendamisel kontrollime Teie elukohariiki, kontrollides Teie IP-aadressi ning verifitseerides Teie mobiilinumbri, saates Teile verifitseerimiskoodi, mille peate sisestama registreerimise käigus;
 3. läbima edukalt standardse krediidivõime hindamise;
 4. olema teadlik, et Teenus on kättesaadav Regioonis, kus Te elate ning Teie ajutise reisimise ajal Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides. Täiendava informatsiooni saate käesolevate Üldtingimuste „Sisuteenuste Kaasaskantavuse“ jaos. Me ei vastuta potentsiaalsete kulude, seaduserikkumiste ega millegi muu eest, sealhulgas näiteks kohustuste eest, mis on Teile tekkinud seetõttu, et Te kasutate või püüate kasutada Teenust väljaspool Regiooni, Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides;
 5. kasutama Teenust ainult era- ja isiklikel eesmärkidel ning mitte ühelgi ärilisel ega avalikul eesmärgil;
 6. kindlustama endale juurdepääsu sobivale mobiilsidevõrgule ja/või lairibaühendusele, et Teenust kasutada;
 7. kindlustama, et iga seade, mida Te Teenuse jaoks kasutate ja mis Teenuse jaoks registreeritakse, kuulub Veebilehel sektsioonis https://tvplay.tv3.ee/help/system-requirements toodute hulka;
 8. mitte kasutama Teenust ebaseaduslikel ega kohatutel eesmärkidel ning mitte lubama mis tahes teisel isikul seda teha.

Seadmed, süsteem ja ühendus

Teie võime Teenust kasutada sõltub sellest, et Teil oleks nõutavad seadmed, süsteem ja ühendus. Enne Teenusele registreerumist veenduge, et Teil on vajalikud seadmed, süsteem ja internetiühendus, et saaksite Teenust vaadata nii, nagu see on mõeldud. Sõltuvalt paketist saate sisule juurde pääseda ühilduvate seadmetega, nagu telerid, arvutid ja muud seadmed, või peate saama spetsiaalsed seadmed (nt Android-boks ) TV Play või partnerettevõtte käest.

Veebilehel on ära toodud miinimumnõuded süsteemile, kuid nende nõuete täitmine ei garanteeri, et saate Teenust alati edukalt kasutada. Veebilehe sektsioonis https://tvplay.tv3.ee/help/system-requirements on näha seadmed, mida saab Teenuse vaatamiseks kasutada.

Aeg-ajalt saame määratleda, milliseid seadmeid Teil on õigus Teenuse jaoks kasutada. Teil on õigus registreerida ja Teenuse jaoks kasutada maksimaalselt viit (5) seadet, mis TV Play Teenust toetavad (toetatud seadmete loetelu on ära toodud Veebilehe sektsioonis https://tvplay.tv3.ee/help/system-requirements). Kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul saate muuta mitte rohkem kui kakskümmend (20) registreeritud seadet. Me ei vastuta seadmete eest, mille on tootnud, müünud või mida kasutab keegi teine ja mitte Meie, samuti ei saa Me garanteerida nende toimimist ega jätkuvat sobivust Teenuse kasutamiseks.

Voogülekande sisu saate vaadata maksimaalselt kahel (2) registreeritud seadmel korraga.

Juhul, kui vajate Teenusele juurdepääsuks spetsiaalseid seadmeid, võite need seadmed osta või rentida või TV Play võib seadmeid kasutada anda vastavalt Lepingule.

Täieliku väljaostmise korral omate seadmeid pärast täielikku tasumist ja seadmete kättesaamist. Seade loetakse kättetoimetatuks ja seega omandiõigus ja juhusliku kahjustumise ja/või hävimise riisiko Teile üleläinuks vastavalt Lepingule, kui on olemas seadme tarnimise ja vastuvõtmise dokument või muu dokument või toiming kontrollimaks kättetoimetamist.

Rendile andmise või kasutusse andmise (tähtajaga või ilma) puhul, omab TV Play seadmeid ja annab seadmed Teile kasutada/rendile vastavalt Lepingule, kas kokku lepitud kuutasu (rent) eest või tasuta. Rendi või kasutamise korral:

 1. varustus kuulub TV Play'le ja kui Lepingus on sätestatud tasu (rent), siis tasu tuleb tasuda sõltumata juurdepääsust Teenusele;
 2. Lepingus võib kindlaks määrata tähtajalise rendi või kasutamise tähtaja;
 3. seadmed loetakse kättetoimetatuks ja seega valdusõigus ja juhusliku kahjustumise ja/või hävimise riisiko Teile üleläinuks vastavalt Lepingule, kui on olemas seadme tarnimise ja vastuvõtmise dokumendi või muu dokument või toiming kontrollimaks kättetoimetamist;
 4. kasutate ja hooldate seadmeid ettevaatlikult, heaperemehelikult ja ainult viisil, mis tuleneb seadme olemusest või Teenuste kasutamiseks vastavalt käesolevatele Üldtingimustele;
 5. rendi või kasutamise tähtaja jooksul on Teil õigus TV Play valikul, kas seadme parandamisele või selle asendamisele mõistliku aja jooksul, seadmete puuduse korral, seda juhul, kui puudused ei tulenenud teist. Kui tehniline lahendus muutub, ei loeta seda puuduseks, mistõttu võib-olla peate nõudma seadmete asendamist ja sõlmima selleks uue Lepingu uute, fikseeritud tingimustega rentimiseks või kasutamiseks;
 6. rendi või kasutamise tähtaja jooksul on Teil kohustus kahju hüvitada Lepingus sätestatud juhtudel või kui kahju on põhjustatud, seda juhul, kui seadme puuduse on põhjustatud Teie tegevus või tegevusetus;
 7. pärast kasutus- või rendiperioodi lõppemist saadate seadme TV Play’le 30 päeva jooksul tagasi, kui pole kokku lepitud teisiti ja seda seisundis, mis vastab standard(tava) kasutusele vastavalt Lepingule;
 8. kahjustatud seadmete korral, kui tagastamine pole toimunud 60-päeva sees või Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral, võib TV Play loobuda tagastamise nõudest ja/või nõuda Lepingus sätestatud TV Play´le tekitatud kahjude hüvitamist (sh rendi maksmine kuni rendiperioodi lõppemiseni) vastavalt põhjustatud kahjule, kui seadmeid ei tagastata.

Olete teadlik, et juurdepääsu Teenusele võib mõjutada Interneti või muu võrgu või ISP ülekoormus, elektrooniline, arvuti- või sideprobleem või viga ning et Me ei vastuta Teie võimetuse eest sellise ülekoormuse, probleemi või vea tõttu Teenust kasutada.

Kasutajanime ja parooli turvalisus

Registreerimisel peate määrama endale kasutajanime ja parooli. Kasutajanimi ja parool on konfidentsiaalne teave ja Te ei tohi seda ühelegi kolmandale isikule edastada. Meil on õigus mis tahes ajal, kuid mõistliku etteteatamisega nõuda Teie parooli muutmist. Te olete teadlik, et selline muutus võib tuua kaasa Teie Teenuse juurdepääsu ajutise peatamise.

Kui kahtlustate, et Teie kasutajanime ja/või parooli kasutab keegi teine, siis peaksite Meid sellest viivitamatult teavitama ja oma parooli ära muutma. Kui Meil on alust arvata, et Teie kasutajanimi ja/või parool on mingil moel volitamata isikule teatavaks saanud või tema poolt väärkasutatud, on Meil õigus Teenus koheselt sulgeda ja/või teha see Teile kättesaamatuks või mingil muul moel selle jätkuvat volitamata kasutamist takistada.

Sisuteenuste kaasaskantavus

Võite kasutada Teenuseid reisides ajutiselt Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Samas, Me ei saa tagada Teile Teenuse kvaliteeti osas, mis see oleneb kolmandate isikute poolt osutatavast teenusest (näiteks interneti teenuse osutajad jne).

Kui Teenuse kasutamise ajal tekib Meil põhjendatud kahtlus Teie elukohariigi suhtes ning kahtlustame, et see ei ole Piirkond, mis oli määratud registreerimisel, on Meil õigus korrata elukohariigi verifitseerimist vastavalt jaos „Teenustele juurdepääs ja Teenuste kasutamine“ sätestatule. Kui Te ei suuda enda elukohariiki verifitseerida, võime Teie välisriigis reisimise ajaks lõpetada juurdepääsu Teenusele.

Te ei või kasutada Teenust reisides kolmandates s.o Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna välistes riikides.

Alaealised

Teenus võib sisaldada materjale, mis on alaealistele sobimatud ja mida võivad ka teised solvavaks pidada.

E-posti aadress

Meie poolne teave ja teatised saadetakse e-posti aadressile, mille Te registreerumisel teatasite. Kui Teie e-posti aadress muutub, siis peaksite koheselt Veebilehel oma profiili uuendama. Jätame endale õiguse lugeda Teie poolt viimati teatatud e-posti aadressi Teie õigeks kliendiaadressiks.

Maksed

Teave ostude kohta on saadaval Veebilehe sektsioonis https://tvplay.tv3.ee/subscription. Abonemenditasu makstakse ette ja see toimub Teie määratud krediit- või deebetkaardilt debiteerimise või mis tahes muu kokkulepitud makseviisi teel. Abonendi pikendamise tasu makstakse iga Abonemendiperioodi lõpus.

Ühekordseid Makseid tehakse ostu tegemisel ja see toimub Teie määratud krediit- või deebetkaardilt debiteerimise või mis tahes muu kokkulepitud makseviisi teel.

Te võtate endale kohustuse tagada endal piisavate rahaliste vahendite olemasolu, et tasuda Abonemenditasu ja/või Ühekordne Makse („Tasud“), kui nende maksetähtaeg saabub. Kui Teil ei ole maksepäeval piisavalt rahalisi vahendeid, Teie maksekaart on aegunud, maksekaart on külmutatud või tühistatud või Tasud jäävad mis tahes muul põhjusel kätte saamata, siis on Meil õigus lõpetada või piirata Teie juurdepääs Teenusele. Lisaks on Meil õigus abonement täies ulatuses viivitamatult lõpetada. Kui kättesaadavast summast ei piisa Tasude katmiseks, siis on meil õigus võlg mis tahes muul viisil sisse nõuda.

Kui Lepingu alusel on Teile juurdepääs Teenusele, võidakse maksele kohaldada eritingimusi. Igal juhul nõustute Teenuse eest tasuma kuutasu jooksva kuu eest, olenemata Lepingu lõpetamise kuupäevast, kui Teenus oli Teile kättesaadav lõpetamise teate esitamise jooksval kuul enne teate esitamist.

Tasud ja pakettide muutused

Tasud põhinevad igakordsel kehtival hinnakirjal. Kõik hinnad on Veebilehel ära toodud. Aeg ajalt võivad need muutuda, millest teatakse vastavalt käesolevatele Üldtingimustele. Muudel juhtudel peale Teie õiguste, mis on ära toodud jaos „Taganemisõigus“, ei tagastata makstud Tasusid ja Me ei tee ka tasaarveldusi ega tagasimakseid kasutamata või osaliselt kasutatud Teenuse eest, välja arvatud juhul, kui Teenus oli kättesaamatu Meie platvormi tehnilise rikke tõttu või muudel Üldtingimustes toodud juhtudel.

Teil on õigus Abonemendiperioodi jooksul oma paketti muuta. Selleks minge Veebilehe sektsiooni https://tvplay.tv3.ee/settings/account. Kui valite oma abonemendi uuendamise kõrgema hinnaga paketiks, siis võib see tuua kaasa jooksva perioodi eest suurema ettemakstava Abonemenditasu. Uus Abonemenditasu debiteeritakse Teie krediit- või deebetkaardilt abonemendi tõstmise päeval ja eelmine Abonemenditasu debiteeritakse proportsionaalses ulatuses. Uus Abonemenditasu jõustub järgmisel maksetähtpäeval. Kui valite oma abonemendi uuendamise väiksema hinnaga paketiks, siis jõustuvad hinnamuutus ja paketimuutus järgmisest maksetähtajast.

Tasude muutused

Kui Tasusid muudetakse Abonemendiperioodi kestel, siis teatame sellest e-posti teel või Veebilehel vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva ette. Samas võidakse Tasu muuta lühema etteteatamisega, kui Meie kulutused seoses Teenuse kättesaadavaks tegemisega suurenevad maksude või avalike tasude muutumise, valuuta muutumise, kolmandale isikule makstavate tasude muutumise, riigivõimu otsuse või õigusaktide muudatuste tõttu, samuti juhul, kui Tasu muudatus vastab kulude tõusule.

Kui Te muutunud Tasuga ei nõustu, siis on Teil õigus taganeda abonemendist alates muutuse jõustumise päevast, eeldusel et Me oleme Teie sellekohase teatise kätte saanud kolm (3) kalendripäeva enne muutuse jõustumise päeva.

Eelpool kirjeldatud Tasude muutmine hõlmab ka uue Tasu kehtestamist.

Tasuta pakkumine prooviajal

Teatud juhtudel saame mõningaid Meie poolt pakutavaid pakette oma uutele klientidele prooviajaks tasuta pakkuda („Pakkumine“). Teie või ükskõik milline Teie leibkonna liige, kes kasutab sama juurdepääsu ja ühenduse teenust Teenuse kasutamise eeldusena, võib Pakkumist ainult üks kord kasutada.

Pakkumist võite kasutada niipea kui olete Pakkumise aktsepteerinud ja konto andmed Veebilehel kinnitanud.

Kui Pakkumise prooviaeg on lõppenud, siis muutute maksvaks kliendiks ja seejärel võetakse Teilt valitud paketi eest Tasu vastavalt Veebilehel toodud hindadele, välja arvatud juhul, kui olete otsustanud Pakkumisest taganeda (Pakkumine suletakse prooviaja viimasel päeval).

Teenuse kasutamise ajal Pakkumisest keeldumiseks või taganemiseks peate minema Veebilehe sektsiooni https://tvplay.tv3.ee/cancel-subscription.

Kui olete kasutanud Pakkumisest taganemise või keeldumise õigust, siis ei saa Te Pakkumist enam kasutada ega selle kasutamist jätkata.

Teenuse muutused

Teenuse olemusest tulenevalt selgitame, et Me ei saa garanteerida Teile mingiks konkreetseks perioodiks mingit konkreetset sisu. Intellektuaalse omandi õigustega seonduvatel põhjustel, lepinguliste kohustustega seoses ja Meie pideva püüdluse tõttu sisu paremaks teha, muutub sisu pidevalt. Olles sellest e-posti või Veebilehe vahendusel teatanud, on Meil õigus Teie registreeritud sisupaketi osas Meie äranägemisel ja autorikaitse alaste põhjuste, lepinguliste kohustuste, pädevate asutuste otsuste, regulatiivse keskkonna muutuste, äriliste põhjuste jms tõttu muutusi teha. Sellised muutused jõustuvad teatises sätestatud ajal, kuid mitte varem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva pärast teatise saatmist või avaldamist. Muutus võidakse kehtestada lühema etteteatamisega, kui selle põhjuseks on potentsiaalne kuritegu, ametiasutuse otsus, õigusaktide muudatused või sarnased vääramatu jõu iseloomuga asjaolud. Kui muudatus Teie olukorda halvendab, siis võite lepingust asjaomases ulatuses taganeda, eeldusel et oleme Teilt enne muutuse jõustumist sellekohase teatise saanud.

Kuna Meie põhimõtteks on Teenust pidevalt paremaks teha, ei loeta sisu muudatusi ja uuendusi (teleseriaalide, filmide või spordisündmuste eemaldamine ja lisamine) ning Veebilehe välimuse muutusi käesoleva jao mõistes muudatusteks.

Abonemendi automaatne pikendamine

Kui olete paketi kasutajaks registreerunud, siis pikeneb abonement pärast Abonemendiperioodi või Tähtajalise Lepingu perioodi lõppu automaatselt iga 30 päeva järel ja me jätkame Teilt igakuise Tasu võtmist, kuni Te abonemendi lõpetate.

Teie poolne lõpetamine

Oma abonemendi lõpetamiseks peaksite minema Veebilehel lõpetamise sektsiooni https://tvplay.tv3.ee/cancel-subscription. Teie poolne lõpetamine jõustub:

 1. Abonemendiperioodi lõppemisel, mille jooksul Te olete Meid teavitanud, et tahate abonemendi lõpetada;
 2. jagudes „Teenuse muutused“, „Hindade muutused“ või „Muudatused“ kirjeldatud lõpetamisteatise perioodi lõppemisel, kui olete Meile nimetatud jagude kohaselt lõpetamisteatise esitanud.

Kui olete uue kliendina saanud prooviajal juurdepääsu Meie pakettidele ja soovite selle perioodi sees Pakkumisest keelduda või Pakkumise kasutamise lõpetada, siis kohaldub ülalpool jaos „Tasuta pakkumine prooviajal“ sätestatu.

Kuna pakume digitaalse sisuga Teenust, ei tagasta Me Teie poolt juba makstud Tasusid, kui Teenus on kasutamiseks kättesaadavaks tehtud lõpetamise teate esitamise jooksval kuul enne teate esitamist.

Kui saate juurdepääsu Teenusele alles pärast Lepingu sõlmimist, peab lõpetamine vastama Lepingus sätestatud tingimustele.

Kui seade oli Teile kasutusele antud/renditud ja Te ei tagastanud seda, nagu on täpsustatud jaotises „Seadmed, süsteem ja ühendus“, siis hüvitate TV Play’le need rendimaksed, mis olid järele jäänud rendiperioodi lõppemiseni.

Kui olete saanud Teenusele TV Play’lt või partnerettevõttelt juurdepääsu, siis peate Teenuse lõpetamiseks ühendust võtma TV Play või partnerettevõttega. Igal juhul tuleb tasuda lõpetamise teate esitamise jooksva kuu eest, kui Teenus oli teile lõpetamise teate esitamise jooksval kuul kättesaadavaks tehtud kuni lõpetamise teate esitamiseni, kuna Me pakume digitaalse sisuga Teenused.

Meie poolne lõpetamine

Jätame endale õiguse juurdepääs Teenusele igal ajal  lõpetada või peatada, kuni vastupidise teate tegemiseni. Lepingu lõpetamisel pakume Teile:

 1. jätkuvat juurdepääsu Teenusele kogu ülejäänud Abonemendiperioodi jooksul ning Teie abonement ei pikene või Teie viimase Abonemenditasu proportsionaalset tagasimakset; ja/või
 2. juurdepääsu individuaalse(te)le Teenus(t)ele, mille olete ostnud Ühekordse Makse eest, Teenuse kogu ülejäänud kehtivusperioodi vältel.

Järgmistel juhtudel:

 1. Teenuse volitamata või kahtlustatavalt volitamata kasutus;
 2. käesolevate Üldtingimuste rikkumine;
 3. Tasude maksmisega hilinemine;

on Meil õigus Teenus koheselt lõpetada ja tasumata Abonemenditasu(d) kuuluvad siis koheselt tasumisele.

Taganemisõigus

Kui olete Meiega lepingu sõlminud, siis on Teil õigus sellest neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul taganeda ja raha täielikult tagasi saada ja me tagastame Teile põhjendamatu viivituseta kõik Teilt saadud maksed, k.a tarnimise kulud (väljaarvatud lisakulud, mis tulenesid Teie valitud tarne tüübi kallidusest - me tagastame ainult kõige odavama standardtarne maksumuse). Selline hüvitamine toimub kasutades sama makseviisi, mida Te kasutasite meile esialgselt tasudes. Me võime tagasimakse kinni pidada, kuni oleme seadme(d) tagasi saanud. Saate seadme(d) saata tagasi, teha seadmed kättesaadavaks Meie tehnikule, kui Meie tehnik aitas seadmeid paigaldada või anda seadmed meile üle, seda ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil Te esitasite taganemise teate. Tähtaeg on järgitud, kui saadate seadme(d) tagasi enne 14-päevase tähtaja möödumist. Te peate kandma seadme(te) tagastamise kulud. Palun saatke seade tagasi, kasutades sobivat pakendamist ja pehmendust. Te vastutate ainult sellise seadmete vähenenud väärtuse eest, mis tuleneb seadme muul viisil kasutamisest, kui selline kasutamine, mis on seadme laadi, omadusi ja toimimist arvestades omane.

Neljateistkümne (14) kalendripäeva pikkune taganemisperiood algab niipea kui olete saanud kinnituse abonemendile, millele registreerisite või kui saate kätte seadme(d). Kui soovite taganemisperioodil Teenust saada, peate valima paketi ja täitma Veebilehel sektsioonis https://tvplay.tv3.ee/subscription vajaliku teabe. Kui olete konkreetse paketi tellinud, siis saate koheselt Teenust kasutama hakata. Pange tähele, et vastavalt kohalduvatele seadustele ja käesolevatele Üldtingimustele loobute paketi valimisel taganemisõigusest, nagu on sätestatud võlaõigusseaduse § 47 lg 3 p-is 13 ehk kui teenused on digitaalse sisuga  teenused.

Lepingust saate taganeda kirjalikult. Pidage meeles, et peate tõestama, et olete kasutanud Taganemisõigust õigeaegselt, saates meile e-kirja AS TV Play aadressile [aadress] ning taganemiseks saate kasutada justiitsministri poolt kehtestatud taganemisvormi, mis on kättesaadav SIIN.

Jao „Tasuta pakkumine prooviajal“ kohaselt Pakkumisest minge taganemiseks Veebilehe sektsiooni https://tvplay.tv3.ee/cancel-subscription.

Kaebused

Kui leiate Teenuses vigu, mis ei sõltu Teie tegevustest, siis on Teil õigus nõuda, et viga parandataks. Et mitte kaotada oma õigust kaebuse esitamisele, peate pöörduma telefoni, e-posti, vestlusprogrammi või posti teel Meie klienditeeninduse poole mõistliku ajavahemiku jooksul pärast seda, kui olete või oleksite pidanud probleemi märkama, ning teatama meile, miks Te arvate, et Teenusega on probleeme. Kahe (2) nädala jooksul pärast probleemi märkamist esitatud teatised loetakse õigeaegselt esitatuteks. Kui olete kaebuse esitanud, käsitletakse seda kahekümne nelja (24) tunni jooksul. Kui kaebus heaks kiidetakse, siis kanname probleemi lahendamise kulud Meie. Jätame endale õiguse debiteerida Teilt kõik võimalikud kulud Teie tegevustest põhjustatud probleemi lahendamiseks.

Need Üldtingimused ei piira tarbijakaitse sätetest tulenevaid õigusi, millele Teil võib olla õigus kohalduvate õigusaktide alusel, sealhulgas võite esitada nõude kohtule kohalduva õiguse alusel. Lisaks sellele võib vaidlusi lahendada Euroopa Komisjoni veebis vaidluste veebipõhise lahendamise platvormil.

Tugi

E-post: support@tvplay.ee.

Intellektuaalse omandi õigused

Teenuse kogu sisu on kaitstud Eesti ja rahvusvaheliste autorikaitseseadustega. Kõik autoriõigused ja muud intellektuaalse omandi õigused Teenuse osaks olevatele materjalidele ja sisule kuuluvad või on litsentseeritud Meile. Me anname Teile mitte-eksklusiivse, edasiandmatu ja piiratud litsentsi kasutada neid õigusi ainult oma era- ja isiklikeks eesmärkideks (ja mitte mingiteks ärilisteks eesmärkideks), eeldusel et Te ei:

 1. kopeeri, avalda, reprodutseeri, laenuta, postita, edasta, levita ega saada Teenuse sisu ega tee seda avalikult kättesaadavaks ega volita ühtki teist isikut seda tegema;
 2. laadi alla, saada edasi ega jaga Teenuse mingit sisu, ei kasuta sisu Teie poolt registreerimata seadme abil ega võta Teenuse vaatamise eest tasu;
 3. lähe Teenuse struktuurist mööda, ei muuda ega eemalda seda ning ei tuleta ega rekonstrueeri Teenuse struktuuri, ei loo sellest tuletatud tooteid, ei pöördkompileeri Teenuse struktuuri, ei muuda Teenust ega manipuleeri mingil muul moel Teenuse ühegi turvafunktsiooniga ega ühegi muu tehnoloogia või tarkvaraga, mis on Teenuse osaks.

Ühtegi omandõigust ega muud õigust Teenusele ega selle mis tahes sisule ei anta ega võõrandata mingil moel Teile.

Nende tingimuste ja intellektuaalse omandi õiguste rikkumist loetakse käesolevate Üldtingimuste oluliseks rikkumiseks ning see annab Meile õiguse Teenus viivitamatult sulgeda ja/või Teile kättesaamatuks teha või välistada volitamata tegevused mis tahes muul moel. Samuti on Meil siis õigus nõuda trahvi 1000 EUR rikkumise kohta ja nõuda hüvitust kõigi kahjude eest, mida trahv ei kata.

Turvalisus

Te ei tohi püüda Meie turvasüsteemist mööda minna ega Teenuse turvalisust proovile panna.

Te ei tohi kasutada Teenust viisil, mis võib Teenust kahjustada, selle toimimist takistada, seda üle koormata või takistada selle kasutamist Teie või teiste kasutajate poolt. See hõlmab materjalide saatmist, mis sisaldavad viirusi või muid andmekoode, faile või programme, mis on loodud selleks, et kahjustada, peatada või hävitada otseselt või kaudselt Teenusega seotud arvutitarkvara või riistvara või piirata sellise arvutitarkvara või riistvara toimimist.

Te ei tohi püüda omandada volitamata juurdepääsu mis tahes andesüsteemile, -võrgule, -sisule ega -teabele, mis on osa Veebilehest, Teenusest või süsteemist, millel Teenus põhineb. Te ei tohi püüda omandada juurdepääsu materjalile ega teabele, mis ei ole tahtlikult Teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud või Teenuse kaudu juurdepääsetav.

Nende sätete rikkumine loetakse käesolevate Üldtingimuste oluliseks rikkumiseks, mis annab Meile õiguse koheselt Teenus sulgeda ja/või Teile kättesaamatuks teha või välistada volitamata tegevused mis tahes muul moel. Samuti on Meil siis õigus nõuda trahvi 1000 EUR rikkumise kohta ja nõuda hüvitust kõigi kahjude eest, mida trahv ei kata.

Vastutus

Teenust pakutakse põhimõttel „on nagu on“ („as is“) ja „kättesaadavuse korral“ ning Me ei anna mingeid garantiisid ega lubadusi seoses sisu, teabe, Teenuse ega muude Teenuses või Teenuse kaudu kättesaadavaks tehtavate materjalide õigsuse ega täielikkuse osas. Niipalju kui võimalik, ei anna Me mis tahes otseseid ega kaudseid garantiisid ega lubadusi seoses Teenuse toimimise, kättesaadavuse, kvaliteedi, kasutatavuse ega turvalisuse osas.

Meie, Meiega seotud ettevõtted, ametnikud, juhatuse liikmed, töötajad, litsentsisaajad ega kolmandad isikud ei vastuta mingil juhul mis tahes otseste, kaudsete, ajutiste, järgnevate ega tuletuslike kahjude eest, mis tulenevad Teenuse kasutamisest või Veebilehe või Teenuse kaudu kättesaadava kolmanda isiku teenuse kasutamisest või võimetusest seda kasutada.

Mitte miski käesolevates Üldtingimustes sätestatust ei piira Meie seadustest tulenevat vastutust või vastutust surma või vigastuste eest, mis on Meie poolt põhjustatud tahtlikult või jämeda hooletuse, pettuse või mis tahes muu põhjuse tõttu, mida Me ei saa seaduste kohaselt välistada või piirata.

Meil on õigus nõuda 3000 euro suurust trahvi ja kõiki kantud kahjusid, mis ei kuulu lepingulise trahvisumma alla iga sündmuse eest, kui Te kasutate mõnda Teenust mitte isiklikuks tarbeks või rohkem kui ühe leibkonna jaoks; kui Te lubate kolmandatel isikutel kasutada Teenust või seadmeid; kui Te kasutate või lubate seadmete või Teenuse kasutamist sellistel viisidel, mis võimaldavad lubamatult kasutada või dekodeerida, kopeerida või muuta Teenust või seadmeid.

Vastutusest vabastamise kohustus

Te nõustute, et vabastate Meid, Meie filiaalid ja sidusettevõtted, juhatuse liikmed, ametnikud, agendid, töövõtjad, partnerid ja töötajad vastutusest ja kaitsete mis tahes kadude, kahjude, nõuete, kulude ja kulutuste eest, sealhulgas õiguskulude eest, mis tulenevad käesolevate Üldtingimuste, kohalduvate seaduste ja eeskirjade ning kolmandate isikute õiguste Teie poolsest rikkumisest või seonduvad sellega.

Privaatsuspõhimõtted

Töötleme Teie kohta andmeid kooskõlas Meie Privaatsuspõhimõtetega ja Küpsiste kasutamise põhimõtetega, mis on kätte saadavad https://tvplay.tv3.ee/help/privacy-policy. Peate nende põhimõtetega tutvuma, kui kasutate Veebilehte või Teenust.

Sotsiaalmeedia

Teenus võib anda Teile võimaluse teha oma profiil avalikkusele kättesaadavaks, jagada Teenuse teiste kasutajatega viiteid ja integreerida oma Teenusega seonduvad tegevused väliste sotsiaalvõrkude poolt pakutavate funktsioonidega, muuhulgas Facebook, Google+ ja Twitter („Sotsiaalmeedia“). Kui otsustate kasutada seda funktsiooni, sealhulgas ühendada oma profiil Facebooki või mis tahes muu kontoga, siis võib olla võimalik, et avalikkus ja teised kasutajad näevad Teie profiili. Nõustute, et Me ei vastuta sisu eest selle jagamisel Sotsiaalmeedias ning et Te peaksite lugema kõiki vastavaid Sotsiaalmeedia asjaomaseid kasutustingimusi. Kui kasutate Sotsiaalmeediat koos Teenusega, siis nõustute, et ei kasuta seda ühelgil sellisel moel, mida Meie oma äranägemisel loeme vastuvõetamatuks, sealhulgas:

 1. solvamine, ahistamine, kiusamine, häirimine, järeleaimamine ja prügiposti saatmine teistele kasutajatele;
 2. häirivate, ahistavate, alandavate, pornograafiliste või sündsusetute materjalide avaldamine või loomine;
 3. selle kasutamine ebaseaduslikeks, ebamoraalseteks või kahjulikeks eesmärkideks; või
 4. kolmandate isikute õiguste rikkumine.

Viited Meie Veebilehelt

Veebilehe kasutamisel võite kokku puutuda viidetega kolmandate isikute veebilehtedele. Meil ei ole selliste veebilehtede sisu üle mingit kontrolli ning me ei võta endale mingit vastutust nende kasutamisest tingitud saamata jäänud tulude või kahjude eest.

Pädev kohus ja kohalduv seadusandlus

Käesolevatele Üldtingimustele ja potentsiaalsetele nende sisust või koostamisest tulenevatele või sellega seonduvatele vaidlustele või nõuetele (sealhulgas lepinguvälistele vaidlustele või nõuetele) kohaldatakse ja nende tõlgendamiseks kasutatakse Eesti õigusakte.

Kui Meie ja kasutaja vahel tekib vaidlus, peavad lepingupooled püüdma selle rahumeeleselt lahendada. Kui lepingupooled ei jõua kokkuleppele, võib vaidluse lahendada Tarbijakaitseameti juurde kuuluv tarbijavaidluste komisjon. Lepingupooltel on alati õigus vaidluse korral pöörduda Eesti kohtusse. Veebipõhiste tarbijavaidluste lahendamiseks saab kasutada sõltumatut vaidluste lahendamise platvormi http://ec.europa.eu/odr/.

Muudatused

Jätame endale õiguse Üldtingimusi mis tahes ajal ühepoolselt muuta ja täiendada, muutes selleks Veebilehte, kui selle põhjuseks on autorikaitse küsimused, lepingulised kohustused, pädevate asutuste otsused, muutused õiguskeskkonnas, ärilised põhjused jms.

Iga kord, kui tehakse olulisi muudatusi/ täiendusi, teavitatakse Teid e-posti teel ja/või teatisega Teie kontole Veebilehel vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne nende jõustumist. Kui tehakse selliseid muudatusi/ täiendusi, siis võite lepingu lõpetada päeval, mil muudatused jõustuvad, eeldusel et muudatused halvendavad Teie positsiooni ja Me saame Teilt vastava teatise juba ette. Kui Te ei lõpeta lepingut eeltoodud sätete kohaselt, siis loetakse, et olete muudatused/ täiendused aktsepteerinud.

Edasiandmine

Leping kehtib ainult konkreetsele kasutajale ja Te ei tohi lepingut ega selle mis tahes osa kolmandale isikule edasi anda. Meil on õigus leping või selle mis tahes osa kolmandale isikule edasi anda, tagades, et käesolevates Üldtingimustes sätestatud garantiid jäävad samaks.

Kogu kokkulepe

Käesolevad Üldtingimused koos Meie Privaatsuspõhimõtetega ja Küpsiste kasutamise põhimõtetega moodustavad kogu Teie ja Meie vahelise kokkuleppe ning on ülimuslikud võrreldes kõigi käesoleva lepingu sisu kajastavate varasemate kirjalike või suuliste kokkulepetega.

Vääramatu jõud

Me ei vastuta Teie ees Veebilehe või Teenuse puuduliku toimimise või kättesaamatuse või vigade eest või viivituste eest käesolevate Üldtingimuste täitmisel, kui sellise puuduliku toimimise, kättesaamatuse või vigade põhjused ei allu Meie tahtele.

Sätete kehtetus

Kui käesoleva lepingu mingi säte muutub kehtetuks või täidetamatuks, siis ei mõjuta see säte mingil moel, ei muuda kehtetuks ega muuda täidetamatuks teisi lepingu sätteid ning seda sätet kohaldatakse seadustega lubatavas ulatuses.

Kontaktandmed

Kui vajate teavet või Teil on küsimusi seoses Veebilehe kasutamisega, siis pöörduge julgesti Meie poole: support@tvplay.ee.

Käesolevad Üldtingimused kohalduvad 1. maist 2019.

TVPlay logo

TV PLAY BALTICS AS.